Общи условия - Xiaomi Planet

ОБЩИ УСЛОВИЯ

валидни и ефективни за целите на експлоатацията на уебсайта и за целите на предоставянето на съгласие в съответствие с настоящите Общи условия

Член I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Настоящите Общи условия подробно определят рамката на правните отношения между Компанията и Посетителя, произтичащи от разглеждането на съдържанието на Уебсайта. Посетителите са обвързани от правилата, регламентирани от тези общи условия от момента, в който придобият статута на посетител.

1.2 Правоотношенията, които не се регулират от тези общи бизнес условия, се уреждат от съответните общозадължителни правни разпоредби, валидни и в сила на територията на Словашката република, по-специално Закон №. 513/1991 Coll. Търговски закон, изменен и Закон №. 185/2015 Coll., Закон за авторското право, изменен (наричан по-долу и „Закон за авторското право“ в подходящата граматична форма), независимо дали Посетителят или Клиентът са бизнес субекти, регистрирани в чужбина, или са физически лица, които са граждани На Словашката република или други държави като Словашката република.

1.3 Компанията е търговско дружество, създадено, създадено и регистрирано в съответните регистри в съответствие със съответните общозадължителни правни разпоредби, валидни и в сила в Словашката република, и е упълномощено да извършва бизнес, така че да може да управлява уебсайта и интернет приложението и да дава лиценз. при тези общи условия.

1.4 За целите на настоящите Общи условия Уебсайтът е уебсайт, чието съдържание ще се показва на Посетителя или Клиента в стандартен Интернет браузър след въвеждане на адреса на домейна като www.xiaomiplanet.sk или ще се показва след пренасочване на Посетителите от друг уебсайт. За избягване на всякакво съмнение се предвижда, че за целите на настоящите Общи условия, уебсайтът означава всяка част от уебсайта, идентифицирана чрез адрес на поддомейн към адрес на домейн съгласно първото изречение на този параграф. Уебсайтът се управлява от. Компанията взема решение за съдържанието на уебсайта, по-специално за структурата на уебсайта, графичното представяне на неговите части и цялото, състава на съдържанието на уебсайта, обхвата и местоположението на необходимата и публикувана информация.

1.5 За целите на настоящите Общи условия съдържанието на Уебсайта е цялото мултимедийно, графично, текстово или друго съдържание, различно от Интернет приложението, което се показва на Посетителя при разглеждане на Уебсайта или разглеждане на Уебсайта. Дружеството упражнява всички права на собственост на автори или други лица, които са допринесли за създаването на въпросното съдържание със своята творческа интелектуална дейност и в същото време има всички права върху Съдържанието на уебсайта, което не е защитено с права на интелектуална собственост като обект на защита. Винаги, когато терминът Съдържание на уебсайта се използва в настоящите Общи условия, това означава съдържанието на уебсайта като цяло и в същото време всяка част от него, освен ако в настоящите Общи условия не е предвидено друго. Без предварителното съгласие на Компанията Посетителят няма право да използва Съдържанието на Уебсайта или която и да е част от него, освен при разглеждане на Уебсайта.

1.6 За целите на настоящите общи условия, посетителят е физическо или юридическо лице, което въвежда адрес на домейн в стандартния интернет браузър в адресната лента, изменена от www.xiaomiplanet.sk или адреса на един от поддомените на въпросния адрес на домейна. ще бъдете пренасочени към Съдържанието на уебсайта главно, но не изключително, от средата на търсачката в Интернет или от друг уебсайт и съдържанието на уебсайта ще бъде показано.

1.7 За целите на настоящите Общи условия, техническо устройство е устройство, съдържащо хардуер и софтуерно оборудване, позволяващо свързване към уебсайта в среда на електронна комуникационна мрежа Интернет, преглед на съдържанието на уебсайта и използване на услугата, особено персонален компютър или лаптоп или таблет или смартфон. Използването на техническото оборудване във връзка с разглеждането на уебсайта или използването на интернет приложението е единствената отговорност на лицето, което разглежда уебсайта.

1.8 За целите на настоящите Общи условия GDPR е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни, отменящ Директива 95/46 / ЕО

1.9 За целите на настоящите общи бизнес условия Законът за защита на личните данни е Закон на Националния съвет на Словашката република №. 18/2018 Coll. За защитата на личните данни и за изменението на някои закони, изменени.

Член II

ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА УЕБСАЙТА

2.1 Посетителят има право да разглежда Съдържанието на уебсайта, използвайки Техническото оборудване.

2.2 Посетителят е длъжен да действа по такъв начин, че при сърфиране в Уебсайта и която и да е част от Съдържанието на Уебсайта по такъв начин, че действията му да не засягат правата на Компанията или други Посетители или трети страни. В случай, че се случи такава намеса, Посетителят носи отговорност за последиците от тази намеса самостоятелно, без участието на Компанията.

2.3 Посетителят не може физически да изтегля Съдържанието на уебсайта или която и да е част от него от уебсайта на техническото устройство извън съдържанието на уебсайта, определено от компанията за изтегляне в техническото устройство, или да прави каквото и да е видео или аудио или аудио-визуално изображение от съдържанието на уебсайта. запис. В случай, че Посетителят наруши тези задължения, той носи отговорност за вредите, нанесени от Дружеството или други Посетители или трети страни.

2.4 Посетителят има право да изтегли онази част от Съдържанието на уебсайта, определена от Компанията за тази цел, при условие че в тази процедура той е длъжен да следва инструкциите на Компанията. В случай на неспазване на инструкциите на Компанията, всяко право на Посетителя на обезщетение за евентуални щети изтича.

2.5 В случай, че Съдържанието на уебсайта е пространство за изразяване на мнение или друг израз на Посетителя по конкретен факт, Посетителят също е длъжен да продължи в съответствие с разпоредбите на чл. II ал. 2.2 от настоящите общи условия. В случай, че подобна намеса може да се очаква или се случи, Компанията си запазва правото да премахне едностранно такова становище от Съдържанието на уебсайта. За избягване на съмнения се предвижда, че Дружеството не носи отговорност за каквото и да е мнение, изразено чрез уебсайта; Посетителят е единствено отговорен за съдържанието на становището или друго изявление и евентуално нарушение на общозадължителни правни разпоредби, валидни и ефективни на територията на Словашката република.

2.6 Посетителят не трябва да възпрепятства други дискусанти да дискутират или да добавят приноси в дискусиите, той не трябва да злоупотребява с пространството, предназначено за дискусии, особено за популяризиране на неговата личност, други лица, стоки или услуги.

2.7 Посетителят няма право на награда за публикуване в дискусията или форума.

2.8 В случай на нарушение на задълженията на Посетителя, Компанията има право да премахне всяко съдържание, което Посетителят е добавил към средата на Уебсайта.

2.9 Предвижда се, че Компанията има право да съхранява временни или постоянни файлове в Техническото оборудване на Посетителя, т.нар. бисквитки, предназначени да улеснят комуникацията на компанията с Посетителя. Посетителят също трябва да потвърди този факт, като щракне върху съответната връзка относно даването на съгласие за съхранението на въпросните файлове в Техническото оборудване.

Член III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИРМАТА

3.1 Компанията гарантира, че уебсайтът е достъпен без прекъсвания или други прекъсвания. Прекъсването или провалът на уебсайта поради обстоятелства, изключващи отговорността в съответствие с чл. VIII от настоящите Общи условия. Прекъсването или провалът на уебсайта поради редовни или извънредни сервизни намеси на Дружеството също не се счита за нарушение на задълженията.

3.2 Компанията е длъжна да извърши всички действия, които обективно могат да се очакват от Посетителя по отношение на стопанския, икономическия и имуществения контекст на Дружеството, за да се предотвратят щети върху имуществото на Посетителя. Компанията не носи отговорност за щети върху имуществото на Посетителя, възникнали в резултат на нарушение на техните задължения.

3.3 Дружеството има други права и задължения съгласно други разпоредби на настоящите Общи условия.

3.4 Компанията си запазва правото едностранно да допълва или променя тези общи условия, както се изисква от защитата на правата или законните интереси на компанията или посетителите или трети страни.

Член IV

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОМПЕНСИРАНЕ НА ВЛАСТИ

4.1 Компанията и Посетителят са длъжни да обръщат повишено внимание на предотвратяването на щети, особено на общото предотвратяване на щети. Посетителят е длъжен да уведоми Компанията за пречки, които му пречат или ще му попречат да изпълни задълженията си по настоящите Общи условия и последиците от неспазването. Информацията трябва да бъде предоставена без ненужно забавяне, след като отговорната страна е узнала за препятствието или е успяла да научи с дължимата грижа.

4.2 Всяка страна в правоотношението има право на обезщетение за вреди, причинени в резултат на нарушение на задължения от друга страна в правоотношението, освен ако отговорността не е изключена при тези общи условия.

4.3 В случай, че дадено обстоятелство възпрепятства отговорността на Дружеството, Компанията е длъжна да информира Клиента за тези обстоятелства незабавно.

Член V

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

5.1 Страните в правоотношението при тези общи условия се задължават да предприемат всички налични мерки за конкретно разрешаване на всякакви разногласия и спорове, които могат да възникнат от неизпълнението на задълженото лице и да разрешат ситуацията по взаимно съгласие. Споровете, които биха могли да възникнат в резултат на неизпълнение на задължения по тези общи условия, ще бъдат предмет на производство пред съответните общи съдилища на Словашката република и съгласно общозадължителни правни разпоредби, валидни и в сила на територията на Словашката република

Член VI

РАЗПОРЕДБИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1 Терминологията, използвана в съдържанието на тази статия, има същото значение като същата терминология, използвана в съдържанието на ОРЗД ​​и Закона за защита на личните данни.

6.2 За целите на настоящия член на настоящите общи условия, засегнатото лице означава Посетител, ако е физическо лице. Оператор е Дружеството.

6.3 Дружеството по силата на разпоредбите на чл. 6 ал. 1 буква б) GDPR обработва личните данни на субекта на данни, които са: име, фамилия, имейл адрес.

6.4 Субектът на данни декларира, че е предоставил всички лични данни за своето лице на Дружеството свободно и сериозно и че неговата / нейната воля в това производство е била реална и без грешка, и в същото време декларира, че всички предоставени от него лични данни са пълни, актуални и верни и се отнасят само до субекта на данните. която предоставя лични данни.

6.5 Правното основание за обработката на лични данни е

а) предоставяне на съгласието на субекта на данните за обработване на лични данни в съответствие с разпоредбите на чл. 6 ал. 1 буква б) GDPR.

6.6 За целите на обработването на лични данни съгласно чл. VI ал. 6.4 от настоящите Общи условия е събирането, съхранението и обработката на лични данни от Дружеството и използването им в действия във връзка с използването на Уебсайта от Засегнатото лице и други Засегнати лица, включително всякаква комуникация със Засегнатото лице, както и за собствените маркетингови цели на Компанията. информация за уебсайта или други услуги или продукти на компанията, включително чрез електронни средства (електронна поща, sms).

6.7 Субектът на данните носи пълна отговорност за вреди, причинени от предоставените неточности или остарели лични данни или разкриването на лични данни на лице, различно от субекта на данните.

6.8 Засегнатото лице има право да оттегли съгласието си по всяко време в писмена форма. Оттеглянето на съгласието влиза в сила в деня на предаването му на Дружеството.

6.9 Лични данни Субектът на данни е защитен в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и GDPR.

6.10 Компанията се задължава да предприеме всички мерки за нуждите на ефективната сигурност на личните данни на засегнатото лице, както и да осигури всички данни, бази данни и пощенски файлове на засегнатото лице срещу тяхната загуба, повреда или унищожаване.

6.11 Дружеството в съответствие с разпоредбите на чл. 13 GDPR съобщава следната информация на субекта на данните:

Данни за идентификация на оператора:

Planets sro, ID 52 215 113
със седалище Sedličná 114, 913 11 Trenčianske Stankovce
e-mail: info (at) xiaomiplanet.sk

Цел на обработването на лични данни е определено в разпоредбата на чл. VI ал. 6.6 от настоящите общи условия,

Правно основание за обработката на лични данни е определено в разпоредбата в бр. VI ал. 6.5 общи условия,

Списък на личните данни е определено в разпоредбата на чл. VI ал. 6.3 от настоящите общи условия.

6.12 В специални случаи, ако е необходимо и необходимо за правилното използване на интернет приложението за предоставяне на личните данни на Засегнатото лице на трета страна или за прехвърляне на лични данни на трета държава, Дружеството предоставя информация на Засегнатото лице.

6.13 Компанията съхранява личните данни на засегнатото лице за максимален период от 10 години, респ. до отмяна на съгласието на съответното лице.

6.14 Субектът на данните има право да поиска от Компанията достъп до лични данни, отнасящи се до субекта на данните, право на коригиране на лични данни, право на изтриване на лични данни или право на ограничаване на лични данни, право на възражение срещу обработването на лични данни и право на трансфер на лични данни.

6.15 В случай на подозрение, че личните му данни се обработват неоправдано, субектът на данните има право да представи предложение до Службата за защита на личните данни на Словашката република за започване на производство по защита на личните данни съгласно § 100 от Закона за защита на личните данни.

6.16 Към информацията за правата на засегнатото лице Компанията насочва вниманието на засегнатото лице към разпоредбите на чл. 15 до 22 и чл. 34 GDPR, според който съответното лице има следните права:

Правото на достъп до лични данни съгласно чл. 15 GDPR: Субектът на данните има право да получи потвърждение от Дружеството дали се обработват лични данни, отнасящи се до него. Субектът на данните има право да получи достъп до тези лични данни и до информацията, посочена в чл. VI ал. 6.3 от настоящите общи условия.

Правото на коригиране на лични данни съгласно чл. 16 GDPR: Субектът на данните има право да накара Компанията да коригира неверни лични данни, отнасящи се до него, без ненужно забавяне. По отношение на целта на обработването на лични данни, субектът на данни има право да допълва непълни лични данни.

Правото на изтриване на лични данни съгласно чл. 17 GDPR: Субектът на данни има право да накара Компанията да изтрие лични данни, отнасящи се до него, без ненужно забавяне, ако субектът на данни е упражнил правото на изтриване и ако (А) личните данни вече не са необходими за целта, за която са получени (Б) субектът на данни оттегля съгласието, въз основа на което се извършва обработването на лични данни и няма друго правно основание за обработването на лични данни, (В) субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни и няма законни основания за обработване на лични данни. лицето възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, (D) личните данни се обработват незаконно, (E) причината за изтриването е изпълнението на задълженията съгласно GDPR, Закона за защита на личните данни, специален регламент или международно споразумение, с което Словашката република е обвързана, ( Е) личните данни са получени във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Правото на ограничаване на обработването на лични данни съгласно чл. 18 GDPR: Субектът на данните има право на Дружеството да ограничи обработката на лични данни за субекта на данни, ако: (A) субектът на данни възразява срещу точността на личните данни през периода, позволяващ на Компанията да провери точността на личните данни, (B) обработката на лични данни е незаконна и субектът на данните възразява срещу изтриването на лични данни и вместо това иска ограничаването им да се използва, (C) Дружеството вече не се нуждае от лични данни за целите на обработването на лични данни, но се нуждае от субекта на данни, за да упражни правен иск, (D) субектът на данни възразява срещу обработването на лични данни, и това до проверка дали законните причини от страна на Дружеството надвишават законните причини на засегнатото лице. Компанията е длъжна да информира субекта на данните, чиято обработка на лични данни ще бъде ограничена, преди да настъпи ограничението за обработване на лични данни и преди ограничението на обработването на лични данни да приключи.

Правото на информация относно корекцията, заличаването или ограничаването на обработката на лични данни съгласно чл. 19 GDPR: Дружеството, ако бъде поискано от засегнатото лице, е длъжно да информира засегнатото лице за получателите, на които дружеството е уведомило за корекция на лични данни, изтриване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни.

Правото на прехвърляне на лични данни съгласно чл. 20 GDPR: Субектът на данните има право да получи лични данни, отнасящи се до него / нея, предоставени на Компанията в структуриран, често използван и машинно четим формат, и има право да прехвърли тези лични данни на друг оператор.

Правото на възражение срещу обработването на лични данни съгласно чл. 21 GDPR: Субектът на данните има право да възрази срещу обработването на личните му данни въз основа на конкретната му ситуация на правно основание, тъй като обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес или защото обработването е необходимо за законни цели. интереси на Дружеството или трета страна, включително профилиране въз основа на тези разпоредби. Компанията не може да обработва допълнително лични данни, освен ако не демонстрира необходимите законни интереси за обработката на лични данни, които надвишават правата или интересите на субекта на данните или причините за предявяване на правна претенция. Субектът на данните има право да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него с цел директен маркетинг, включително профилиране, доколкото това се отнася до директния маркетинг.

6.17 Съгласно чл. 22 GDPR Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, което се основава изключително на автоматизираната обработка на лични данни, включително профилиране, и което има правни последици, засягащи или по същия начин засягащи го.

6.18 Съгласно чл. 34 GDPR, Засегнатото лице има право да бъде уведомено от Компанията без ненужно забавяне за нарушение на личните данни, ако такова нарушение на защитата на личните данни може да доведе до висок риск за правата на физическо лице.

6.19 Дружеството е длъжно да предостави на засегнатото лице въз основа на негово искане информация съгласно чл. 13 ОРЗД ​​и уведомления по чл. 15 до 22 и чл. 34 GDPR относно обработката на личните му данни. Компанията е длъжна да предоставя информацията на хартиен или електронен носител, обикновено в същата форма, в която е подадено заявлението. Ако засегнатото лице поиска това, Дружеството може също да предостави информация устно, ако засегнатото лице докаже своята самоличност по друг достоверен начин. При упражняване на правата по чл. 15 до 22 GDPR е длъжен да осигури сътрудничество на засегнатото лице.

6.20 Компанията е длъжна да предоставя на засегнатото лице информация съгласно чл. VI ал. 6.16 от настоящите Общи условия в рамките на един месец от връчването на искането на засегнатото лице. В оправдани случаи Дружеството може да удължи този период с още два месеца, като вземе предвид сложността и броя на заявленията, дори многократно. Компанията е длъжна да информира засегнатото лице за всяко подобно удължаване в рамките на един месец от получаването на искането, заедно с причините за удължаването.

6.21 Информация съгласно чл. VI ал. 6.16 от настоящите Общи условия се предоставя от Компанията безплатно.

6.22 Ако искането на партньора е явно необосновано или несъразмерно, по-специално поради повтарящия се характер, Дружеството има право да начисли на засегнатото лице разумна такса, като се вземат предвид административните разходи за предоставяне на информация или разумна такса, като се вземат предвид административните разходи за уведомяване или разумна такса, като се вземат предвид административните разходи за предприемане на исканото действие. или да откажете да действате по искане.

6.23 Относно ограничаването на правата на засегнатото лице в съответствие с и съгласно чл. 23 GDPR и § 30 от Закона за защита на личните данни Компанията информира засегнатото лице, ако целта на ограничението не е застрашена.

Член VI

Бисквитки и услуги на трети страни

7.1 Нашият уебсайт използва бисквитки, за да подобри предоставянето на услуги за посетители. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър или мобилно устройство / таблет или телефон / от уебсайта, който посещавате. Следващият път, когато посетите същия уебсайт, те ще ви позволят да използвате същите предпочитания. Бисквитките съдържат лична информация, като вашето име или имейл адрес - разбира се, само ако преди това сте предоставили тази информация на уебсайта.

7.2 Бисквитките могат да улеснят използването на вашия сайт. Например сайтът си спомня, че сте влезли с псевдонима си и не е нужно да въвеждате отново данните си за вход при следващото зареждане. Използването на бисквитки не нарушава задълженията относно защитата на личните данни, ние не ги използваме за събиране на лични данни.

7.3 Бисквитките могат да бъдат временни или постоянни. Временни бисквитки или бисквитките на сесията се изтриват след затваряне на прозореца на уеб браузъра. Постоянни бисквитки те остават на вашия компютър дори след като затворите прозореца на уеб браузъра. След това тези бисквитки могат да бъдат прочетени само от сървъра, който ги е създал.

7.4 Използването на бисквитки може да се настрои с помощта на вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат бисквитки по подразбиране. Можете да използвате вашия уеб браузър, за да отхвърлите бисквитките или да зададете използването само на определени бисквитки.

7.5 Събраните бисквитки се обработват главно чрез услугата Google Analytics, управлявана от Google Inc. Със седалище в 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Събраните бисквитки впоследствие се обработват от Google Inc. в съответствие с Политиката за поверителност, достъпна на https://policies.google.com/privacy

7.6 Ние също използваме бисквитки от социалните мрежи Facebook и Instagram на уебсайта, които дават възможност за подобряване на рекламното насочване. Данните от тези бисквитки се получават директно от техните оператори

7.7 Компанията използва приложения и услуги на трети страни на уебсайта и тяхното използване се урежда от специални условия, които са достъпни на следните връзки:

- услуга за бюлетини: MailerLite (https://mailerlite.com)

- Абонаментна услуга за известия за статии: OneSignal (https://onesignal.com)

- услуга за коментари на статии: Disqus (https://disqus.com)

Член VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1 Настоящите Общи условия влизат в сила и влизат в сила на 12.2.2019 февруари XNUMX г. чрез публикуването им на уебсайта.

8.2 Всички права и задължения на участниците в правоотношението, регламентирани от тези общи условия, се уреждат от правото на Словашката република и споровете между участниците в това правоотношение ще се разглеждат и решават от общите съдилища на Словашката република.